/10
2140

Anatomie Preparation (Pr. Sin Sagata)

 

1 / 10

1) ការលើកឡើងដូចតទៅ វាទាក់ទងនឹង La cavité péritonéale វាមានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចូរគូសយកចម្លើយហ្នឹង។

2 / 10

2) គេលើកឡើងពី Le développement du péritoine វាមានចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយប៉ុណ្ណោះ ៖

3 / 10

3) ការលើកឡើងដូចតទៅ វាទាក់ទងនឹង Les péritoines។ វាមានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ។ ចូរគូសយកចម្លើយហ្នឹង។

4 / 10

4) La grande cavité péritonéal (ចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយ) ៖

5 / 10

5) ព្រំដែនកំណត់នៃ La bourse omentale (ចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយ) ៖

6 / 10

6) ការលើកឡើងដូចតទៅ វាគឺមានការទាក់ទងទៅនឹង les péritoines។ វាមានចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចូរគូសយកចម្លើយហ្នឹង។

7 / 10

7) ការលើកឡើងតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ៖

8 / 10

8) ការលើកឡើងគឺទាក់ទងនឹង Les péritoines វាមានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចូរគូសយកចម្លើយហ្នឹង។

9 / 10

9) ការលើកឡើងដូចតទៅ វាទាក់ទងនឹង Les péritoines។ វាមានចម្លើយត្រឹមត្រូវតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ។ ចូរគូសយកចម្លើយហ្នឹង។

10 / 10

10) Le péritoine pariétal បង្ហាញ (ចម្លើយត្រឹមត្រូវមានតែមួយ) ៖

Your score is

The average score is 87%

0%

Any comments?