/237
154

Surgical Semiology Preparation (Dr. Kim Sophat)

 

1 / 237

1)

Symptômes remarquables?

2 / 237

2)

Furoncles: កើតកន្លែងណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេ?

3 / 237

3)

Hémorragie : Métrorragie ជា Saignement មកពីណា តាមណា ?

4 / 237

4)

Hématurie: sang dans les urines មកពី organe ណា?

5 / 237

5)

Quels sont les signes fonctionnels importants des problèmes cardio vasculaire ?

6 / 237

6)

Traitement de l’entorse grave តើគេដាក់ plâtre ប៉ុន្មានអាទិត្យ ?

7 / 237

7)

តើរោគសញ្ញាអ្វីដែល Abcès froid et Abcès chaud ខុសគ្នា?

8 / 237

8)

Masse ou tumeur មានPulsatiles ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច ?

9 / 237

9)

Otorragie: la fuite de sang à l’intérieur du corpsតើមកពីសរីរាង្គណា ?

10 / 237

10)

How many respiratory rate for Baby normal / mn?

11 / 237

11)

Symptômes អ្វីដែលévolue rapidement vers le tétanos classique ?

12 / 237

12) តើការដាច់សរសៃឈាមអ្វីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេ?

13 / 237

13)

Traitement de l’entorse bénigne de la Cheville ?

14 / 237

14)

La déficience mentale ជាដើមហេតុនៃជម្ងឺអ្វី?

15 / 237

15)

Hémoptisie: hémorragie interne មកពីសរីរាង្គណា ?

16 / 237

16)

ចំពោះស្ដ្រី (stérilitée)?

17 / 237

17) ភាគច្រើនកើតនៅលើមនុស្សមានអាយុប៉ុន្មាន?

18 / 237

18)

Symptômatologie: quells sont les locaux de l’ inflammation?

19 / 237

19)

Quel est le site infection plus dangereux du Tétanos ?

20 / 237

20)

និងដាក់ Attelle បន្ដប៉ុន្មានអាទិត្យក្នុងការព្យាបាល entorse grave?

21 / 237

21)

Symptômes: Vulvo-vginite candidosique?

22 / 237

22)

Crohn’s disease: ស្ថិតនៅតំបន់ណា?

23 / 237

23)

Abcès ano rectal គេរកឃើញនៅកន្លែងណានៃខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្ស?

24 / 237

24)

A l’examen physique de l’abdomen រក្ matitée vésicale ត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

25 / 237

25)

La palpation រក Grosse vésicule biliaire: cholécystite នៅតំបន់ណានៃ cavité de l abdomen?

26 / 237

26)

ERYSIPÈLE: Sur quelle région du corps le plus souvent infecté?

27 / 237

27)

មាន Symptômes អ្វីខ្លះទៀត?

28 / 237

28)

Dermatophytes: មេរោគអ្វីដែលបានបង្កជាជំងឺនៅលើស្បែកមនុស្ស & សត្វ?

29 / 237

29)

Combien est la fréquence cardiaque normal chez le Nouveau –Né (ទើបនិងកើត) ?

30 / 237

30)

Examen physique correct pour les patients ដែលមាន Prostate រីកធំតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច ?

31 / 237

31)

Causes d’abcès anorectal?

32 / 237

32)

Combien il y a de litres de sang dans le corps humain? (adulte)?

33 / 237

33)

Symptômes et signes អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេ?

34 / 237

34)

Furoncles: កើតកន្លែងណាដែលបង្កហានិភ័យខ្ពស់?

35 / 237

35)

What are the signs and symptoms of severe Hemorrhage?

36 / 237

36)

តើ Bactérie ឈ្មោះអ្វីដែលទទួលខុសត្រូវលើជំងឺTETANOS ?

37 / 237

37)

Quel est le symptom du furonculose ou Anthrax?

38 / 237

38)

Symptômes: តើកើតមានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពី la contamination?

39 / 237

39) ទីតាំងយ៉ាងដូចម្ដេចដែលងាយនិងបង្ករោគ?

40 / 237

40)

Virus Ourlienne នាំឲ្យមាន Stérilité ចំពោះស្ដ្រីតើរលាកសរីរាង្គណាខ្លះ?

41 / 237

41)

La lymphangite តើganglion lymphatique ដែលនៅជិតកន្លែង d’infecté មានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះកើតឡើង ?

42 / 237

42)

Impétigo: តើបាក់តេរីអ្វីដែល Infectée?

43 / 237

43)

Changement ou différence dans les formes des seinsរបៀបexamen physique មួយណាដែលគួរធ្វើ ?

44 / 237

44)

ការព្យាបាល lymphangite មានអ្វីខ្លះជាសំខាន់?

45 / 237

45)

Furoncles: Modes d’infection មេរោគចូលតាមណា ?

46 / 237

46)

Balanite candidosique: ការចម្លងរោគទៅទាមបៀបណា?

47 / 237

47)

Lymphadénite : Complication possibles មានអ្វីខ្លះ ?

48 / 237

48) តើកន្លែងណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៀត?

49 / 237

49)

Poumon ស្ថិតនៅក្នុងចំណែកទីប៉ុន្មាននៃ Human of body ?

50 / 237

50)

Symptômes : Vulvo-vaginite candidosique ?

51 / 237

51)

LE stress មានប៉ុណ្ណានបែប?

52 / 237

52)

Quel est le symptôms infectés majeur?

53 / 237

53)

Quel est le symptom majeur infecté?

54 / 237

54)

Comment diagnostiquer la fracture?

55 / 237

55)

តើមានបាក់ទេរីអ្វី ? ដែលResponsable pour lymphadénite infectieux ?

56 / 237

56)

Tumeur rénales: ស្ទាបរកនៅតំបន់ណានៃ cavité de l’abdomen?

57 / 237

57)

Gangrene gazeux : lorsque l’infection et interne du corps តើមាន symptômes អ្វីខ្លះ?

58 / 237

58)

Colique néphrétique: ចាប់ផ្ដើមឈឺចុកជាដំវូងនៅកន្លែងណា?

59 / 237

59)

Erysipèle: នៅកន្លែងណាទៀតដែលអាចបង្ករោគបាន?

60 / 237

60)

Structure de la peau: រចនាសម្ព័ន្ធស្បែកមានអ្វីខ្លះ?

61 / 237

61)

Sensibilité ou douleur dans une tumeur du sein របៀបធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបទទួលបានលទ្ធផល ?

62 / 237

62)

Furoncles: មេរោគឈ្មោះអីដែលបង្ករោគនៅ follicule pilo-sébacée?

63 / 237

63) ជាជម្ងឺមួយដែលបង្កដោយវីរុសទអតិសុខុមប្រាណ?

64 / 237

64)

Anévrisme de l’aorte abdominale ស្ថិតនៅតំបន់ណានៃ

Hypogastrique

cavité de l’abdomen?

65 / 237

65)

Chez les sujets maigre la pulsation aortique de l’abdomen រកតាមវិធីណា? (examen physique clinic) ?

66 / 237

66)

Symptômes Hyperthyroïdie: សំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះ?

67 / 237

67)

តើ Bactéries ណា ដែល responsableចំពោះle panaris ?

68 / 237

68)

Tumeur du sein ស្ថិតនៅ quadrant ណាដែលមាន cancer ភាគច្រើន ?

69 / 237

69)

Traitement gangrène : សំពាធ L’o 2 ខ្ពស់អាចបញ្ឈប់ការលូតលាស់បាក់ទេរីណា?

70 / 237

70)

Colique néphrétique: Cause ចំពោះរោគស្ដ្រីតើមានTumeurs អី?

71 / 237

71) តើមានប៉ុន្មានដងក្នុង 24H?

72 / 237

72)

Lymphangite(រលាកបណ្ដាញផ្លូវទឹករងៃ)មានមូលហេតុមកពីអ្វី?

73 / 237

73)

Etiologie de la retention d’urine chez l’enfant ?

74 / 237

74) តើមានវិធានសាមញ្ញៗអ្វីខ្លះ? ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យ cellulite កើតលឿនពេក។

75 / 237

75)

Tumeur ou speudokyste pancréatique: ស្ទាបកន្លែងណានៃ cavité de l’abdomen?

76 / 237

76)

Facteurs favorisants:កត្តាអនុគ្រោះបណ្ដាលអោយកើតបូសទ្រនិច?

77 / 237

77)

តើ Causes សំខាន់ៗនាំឲ្យមានជម្ងឺ Stressមានអ្វីខ្លះ?

78 / 237

78) អតិសុខមប្រាណអ្វីដែលបង្កជារោគ?

79 / 237

79)

Balanitecandidosique: ការចម្លងរោគទៅតាមរបៀបណា?

80 / 237

80)

Phlegmon : Bactérie មួយណាដែលនាំឲ្យកើត

Bacillus Mesentericus

Phlegmon amygdalien?

81 / 237

81)

Facteurs favorisants généraux កើតទៅលើមនុស្សបែបណា?

82 / 237

82)

LITHIASE D’URINAIRESymptômes: មានអ្វីខ្លះជាសំខាន់?

83 / 237

83)

អតិសុខមប្រាណណាដែលបង្ករោគទៅលើ Muqueuses de l’organisme?

84 / 237

84)

Bactérie មួយណាដែលនាំឲ្យកើត Phlegmon des doigts?

85 / 237

85)

Pour amygdalite តើគេត្រូវប្រើantibiotiquesយ៉ាងតិចប៉ុន្មានថ្ងៃ ?

86 / 237

86)

Combien de litre du sang perdu បង្ហាញពីសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ?

87 / 237

87)

Anurie: Combien est-il la quantitée d’urine, qu’on a reÇu /24H ?

88 / 237

88)

Combien est la fréquence cardiaque normal chez le Nouveau –Né (ទើបនិងកើត ) ?

89 / 237

89)

Quel est les signe fonctionnel pathologique important de l’appareil respiratoire ?

90 / 237

90)

Une surexposition aux rayons ultraviolets du soleil ជាBrûlure ប៉ុន្មាន degré ?

91 / 237

91)

មាន Symptômes អ្វីខ្លះ? ដែលអ្នកជម្ងឺត្រូវសំរាកនៅមន្ទីរពេទ្យ?

92 / 237

92)

Causes: មូលហេតុនៃជំងឺ Parotide?

93 / 237

93)

Lymphœdème de la jambe មាន symptômes អ្វីខ្លះដែលកើតឡើង?

94 / 237

94)

Bactéries (បាក់តេរី) អ្វីដែលបង្ករោគជាងគេនៅលើស្បែកមនុស្ស?

95 / 237

95)

Infection grave de la cellulite chez les enfants et entraine une méningite លរើsite d’infection នៅកន្លែង ណា?

96 / 237

96)

អ្នកត្រូវធ្វើដូចម្ដេចនៅលើ Abcès chaud ដោយចង់ដឹងថាមានខ្ទុះឬអត់?

97 / 237

97)

Abcès du foie: L’appariton d’abcès multiples et la septicémie វិធីព្យាបាលយ៉ាងដូចម្ដេច ?

98 / 237

98)

Le murmure vésiculaire, bruit normal de la respiration. ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបដឹង ?

99 / 237

99)

លេល STRESS apparait មាន symptôme អ្វីដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹង?

100 / 237

100)

Quelle est la complication grave de lymphadénite ?

101 / 237

101)

Quel est le signe du stress aiguё ?

102 / 237

102)

Quelle est la période de temps entre l’infection et l’apparition des symptômes Tétanique

(période remarquable) ?

103 / 237

103)

Symptômes Hypothyroidie សំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះ?

104 / 237

104)

Myosite:ដើម្បីដឹងពី Diagnosis myosite តើ enzyme musculaire នោះឈ្មោះអី?

105 / 237

105)

Etiologie de la rétention d’urine chez l’enfant?

106 / 237

106)

តើការស្ទាប la Palpation រក Grosse vésicule biliaire : cholécystite ស្ថិតនៅតំបន់ណានៃ

 

cavité abdominale ?

107 / 237

107)

Miction nornale: តើមានចំណុះប៉ុន្មានមីលីលីត្រនោមម្ដងៗ?

108 / 237

108)

Hépatomégalie: ស្ទាបរកនៅតំបន់ណានៃ cavité de l’abdomen?

109 / 237

109)

ចង់រក Bruits hydro-aérique (gargouillement) ត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ?

110 / 237

110)

Cellulite: Possibles risques de complications ទៅលើសរសៃឈាមមានយ៉ាងដូចម្ដេច?

111 / 237

111)

តើ examen complémentaire អ្វីដែលបបញ្ជាក់ពិការបាក់ឆ្អឹង?

112 / 237

112)

Affection des voies digestifs មាន symptômes អ្វីខ្លះដែលសំខាន់?

113 / 237

113)

តើការព្យាបាល Panaris (phlegmon des doigts) មានអ្វីខ្លះ?

114 / 237

114)

A l’examen physique de l’abdomen ការស្វែងរក siège,le nombre, forme, taille, la mobilité..etc របស់ដុំពកដើម្បីបញ្ជាក់ ត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

115 / 237

115)

Quelle est la complication possible de lymphangite ?

116 / 237

116)

Lithiase d’ urinaire: Signes fonctionnelsដែលសំខាន់ជាអ្វី?

117 / 237

117)

Traitement : lymphangite compresses chandes humides pour réduire កាត់បន្ថយអ្វី?

118 / 237

118)

Examen physique pour apprécier le fibrome utérin ធ្វើដូចម្ដេច ?

119 / 237

119)

Colique néphrétique:មាន Signes dígestifs អ្វីខ្លះ ? អាចនិងមានឡើង?

120 / 237

120)

ភាពដុះពោះ (obesity)ជាsymptôme របស់ជម្ងឺអ្វី?

121 / 237

121)

Quels sont les plus fréquemment rencontrés causes non infectieuses de lymphadénites ?

122 / 237

122)

Complications: តើកើតទៅលើសរីរាង្គណាខ្លះដែលបង្កមិនឲ្យមានការបន្ដពូជបាន ចំពោះបុរស (stérilité)?

123 / 237

123) ទីតាំងបង្ករោគពិសេសនៅឯណា?

124 / 237

124)

Abcès amibien hépatique តើ amibes Entemoeba histolytica វាធ្វើ migration មកពីកន្លែងណា?

125 / 237

125)

Tumeurs à la région hypogastrique តើមានជម្ងឺអ្វីដែលទាក់ទងទៅនិងរោគស្ដ្រី?

126 / 237

126)

Quelles sont les causes principales d’une lymphangite ?

127 / 237

127)

Furoncles: មេរោគឈ្មោះអ្វី? ដែលបានបង្ករោគនៅ follicule pilo-sébacée.?

128 / 237

128)

Site d’infection de la cellulite sur le ventre quel est aspect de la peau sur l’abdomen ?

129 / 237

129)

Patients នោមច្រើនទាំងថ្ងៃទាំងយប់តើមានជំងឺអី?

130 / 237

130)

Hémorragie vaginal តើមកពីសរីរាង្គណា?

131 / 237

131)

Symptômes cellulites : Des crampes ou fourmillements dans les jambes examen physique របៀបណាទើបសំគាល់នឹងដឹង?

132 / 237

132)

Epitaxis saignement exteriorize តើមកពីសរីរាង្គណា ?

133 / 237

133)

Fibrome utérin: ស្ទាបនៅឯណានៃ cavité de l’abdomen?

134 / 237

134)

Complications: តើកើតទៅលើ organes ណាខ្លះដែលបង្កមិនអោយមានការ បន្ដពូជបាន (stérilité) ?

135 / 237

135)

Dans quel espace intercostal on ausculte des bruits B1 & B2 normal du coeur. (Point Apexien) ?

136 / 237

136)

Symptomatologie : Quels sont les signes locaux de l’inflammation ?

137 / 237

137)

Symptômes et signes ដែលសំខាន់ជាងគេ?

138 / 237

138)

Quels sont les facteurs du risque (កត្តាហានិភ័យ) cardio vasculaire?

139 / 237

139)

ទឹកនោមពណ៌ក្រហមនៅកែវទីបញ្ចប់ (Terminale) តើមកពីសរីរាង្គណា?

140 / 237

140)

Examenphysique របៀបណាទើបបានស្គាល់រោគសញ្ញារបស់ Celluliterougeurautourdusite?

141 / 237

141)

Quelle est la couleur de la zone centrale infectée?

142 / 237

142)

Où se trouvent les pouls Fémoraux ?

143 / 237

143)

Cellulite : មានវិធានអ្វីខ្លះ? ដើម្បីការពារស្បែកជៀសពី Cellulite?

144 / 237

144)

Myosite : Parasites ឈ្មោះអីដែលនាំឲ្យរលាកសាច់ដុំ?

145 / 237

145)

ស្ដ្រីដែលស្រុតស្បូន Prolapsus utérin តើបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីខ្លះ?

146 / 237

146)

Tumeur du Cœcum: ស្ទាបរកកន្លែងណានៃ cavité de l’abdomen?

147 / 237

147)

S’il ya une hémorragie veineuse?

148 / 237

148)

Affection des voies digestifs Symptômes:មានអ្វីខ្លះសំខាន់?

149 / 237

149)

Mictionnormale: តើមានប៉ុន្មានដងម្ដងប៉ុន្មានមីលីលីត្រក្នុង ២៤ ម៉ោង?

150 / 237

150)

Cancer du foie: ស្ទាបរកនៅកន្លែងណានៃcavité de l’abdomen?

151 / 237

151)

Luxation de l’épaule: Symptôme le plus important ?

152 / 237

152)

តើយើងត្រូវវះបង្ហូរខ្ទុះនៅពេលណា ? Abcès chaud?

153 / 237

153)

Oreillons: ជាជម្ងឺមួយដែលបង្កដោយវីរុសឬអតិសុខុមប្រាណ?

154 / 237

154)

Saignement des gencives ជា hémorragie អ្វី?

155 / 237

155)

Test des trois verres de GUYON en cours de la miction ទឹកនោមពណ៌ក្រហម ទាំងបីកែវតើមកពីសរីរាង្គណា?

156 / 237

156)

Hématurie totale macroscopique តើសរីរាង្គណាដែលប៉ះពាល់?

157 / 237

157)

Cellulite:កើតនៅលើផ្ទៃមុខក្មេង ចាស់មានអត្រា (Ratio)ប៉ុន្មាននឹងអាចមានផលពិបាកទៅជាMéningite?

158 / 237

158)

Symptômes des fractures?

159 / 237

159)

Quel est le signe du stress aiguё répété ?

160 / 237

160)

Hématurie: Quelle est la couleur d’urine ?

161 / 237

161)

Les causes des brûlures qui sont touchés la peau ?

162 / 237

162)

Oreillons: gonflés et douleureux នៅកន្លែងណា?

163 / 237

163)

L’Abdomen ស្ថិតនៅក្នុងចំណែកទីប៉ុន្មាននៃ Human of body?

164 / 237

164)

Causes des fractures?

165 / 237

165)

S’il y a une perte importante de sang មាន Signes សំខាន់អ្វីខ្លះ?

166 / 237

166)

Tumeur du sigmoïde: ស្ទាបត្រង់តំបន់ណានៃcavité de l’abdomen?

167 / 237

167)

Quelle est la couleur du sang, s’il y a une hémorragie artérielle?

168 / 237

168)

Appendicite: ស្ទាបនៅកន្លែងណានៃ cavité de l’abdomen?

169 / 237

169)

Examen physique de l’appareil respiratoire .ធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបទទួលបាននូវ Vibrations vocales ?

170 / 237

170) តើការរលាកសរីរាង្គអ្វីដែលនាំឲ្យបុរសមិនអាចបន្ដពូជបាន?

171 / 237

171)

ទឹកនោមពណ៌ក្រហមនៅកែវដំបូង (initiale) តើមកពីសរីរាង្គណា?

172 / 237

172)

Anurie: តើគ្រឿងកាយ (organes) ណាមួយដែលបំពេញមុខងារមិនបានល្អ?

173 / 237

173)

Les champignons filamenteux kératinophilesសរីរាង្គណាដែលមិន infectée?

174 / 237

174)

Quels sont les symptômes le plus important du tétanos chez les baby ?

175 / 237

175)

Symptômes Hypothyroïdie : សំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះ?

176 / 237

176)

Symptômes: តើកើតមានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពី contamination?

177 / 237

177)

តើវិធីព្យាបាលជម្ងឺ Stress របៀបណាដែលនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ?

178 / 237

178)

Antibiotique មួយណាដែល sensible ជាមួយនិងមេរោគ TETANOS ?

179 / 237

179)

Gingival abscess: Causes?

180 / 237

180)

A l’examen physique de l’abdomen: ដឹងថាដុំពោះ arrondie, oblongue, multilobée ត្រូវធ្វើដូចម្ដេច ?

181 / 237

181)

Complicationd’abcès anorectal?

182 / 237

182)

តើ Signe មួយណាដែលសំខាន់សំរាប់សំគាល់ថា Abcès មានខ្ទុះ?

183 / 237

183)

Symptôme អ្វីដែលសំខាន់និងមកដល់មុនគេចំពោះអ្នកបាក់ឆ្អឹង?

184 / 237

184)

Symptômes érysipèle : infecté sur la region faciale ?

185 / 237

185)

Test des trois verres de GUYON en cours de la miction ទឹកនោមពណ៌ក្រហមទាំងបីកែវតើមកពីសិរីរាង្គណា?

186 / 237

186) របេងកូនកណ្ដុរថ្នាំចាំបាច់សំរាប់ព្យាបាលមានអ្វីខ្លះ?

187 / 237

187)

មូលហេតុរបស់ Tumeur d’abdomen អាចជាជំងឺអ្វី?

188 / 237

188)

IMPÉTIGO: តើ Bactérie នោះឈ្មោះអ្វីដែល infectée?

189 / 237

189)

Les symptômes du furoncle au début sur la peau: យ៉ាងដូចម្ដេច ?

190 / 237

190) ការព្យាបាលពេលកំពុងឈឺ អ្វីខ្លះដែលគេមិនត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកជំងឺ?

191 / 237

191)

Signe ដែលសំខាន់គឺអ្វី?

192 / 237

192)

Symptômes Hyperthyroïde n’est pas traité: មានអ្វីខ្លះ?

193 / 237

193)

តើ bactéries ឈ្មោះអ្វីដែលបណ្ដាលអោយកើត Gangrène gazeuse ?

194 / 237

194)

Métrorragie: hémorragie extériorisée មកពីសរីរាង្គណា ?

195 / 237

195)

Rétention d’urine : Etiologie សមុដ្ឋានសាស្ដ្រមកពីហេតុអ្វី?

196 / 237

196)

Splénomégalie (rate ធំ) :ស្ទាបរកនៅកន្លែងណានៃcavité de l’abdomen?

197 / 237

197)

Symptômes សំខាន់ពេល examen physique នៅលើសរីរាង្គដែលកើត Gangrène gazeux ?

198 / 237

198)

Bactérieណា ដែល responsable ចំពោះ le phlegmon amygdalien?

199 / 237

199)

Colique néphretique: ចាប់ផ្ដើមឈឺចុកជាដំបូងនៅកន្លែងណា?

200 / 237

200)

Infection cutanée: តើអតិសុខុមប្រាណណាដែលបង្ករោគញឹកញ៉ាប់ជាងគេ?

201 / 237

201)

Gangrene sèche : Gangrène du pied តើពណ៌នៃស្បែកជើងនោះយ៉ាងដូចម្ដេច ?

202 / 237

202)

Tumeur ou globe vésicale: ស្ទាបរកនៅកន្លែងណានៃcavité de l’abdomen?

203 / 237

203)

Tumeur de l’estomac: ស្ទាបនៅតំបន់ណានៃcavité de l’abdomen?

204 / 237

204) អ្នកជំងឺបាក់ឆ្អឹងស្មងជើងឆ្វេងតើមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះជាសំខាន់?

205 / 237

205)

Facteurs favorisants: ជាទូទៅច្រើនកើតទៅលើមនុស្សបែបណា?

206 / 237

206)

Symptômes Hyperthyroidie: សំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះ?

207 / 237

207)

Lymphe: Color របស់Lymphe មានពណ៌សម្បុរដូចម្ដេច ?

208 / 237

208)

Durcissement ou épaississement du tissu mammaire តើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបដឹង ?

209 / 237

209)

Où se trouvent les pouls radiaux ?

210 / 237

210)

Dermatophyties du cuir chevelu : Teignes tondantes អង្កែសុីច្រើនកើត ទៅលើ មនុស្សមានវ័យប៉ុន្មាន?

Cinquante et plus

211 / 237

211)

Tumeur ou masse មាន Souffle ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច?

212 / 237

212)

Tous les râles pathologiques (Pneumopathie)តើយើង Ausculter ទៅលើ organe ណាខ្លះ?

213 / 237

213)

Facteurs favorisants: ជាទូទៅច្រើនកើតទៅលើមនុស្សបែបណា?